دات نت نیوک
Menu

خلاصه آئین نامه آموزشی

خلاصه آئین نامه آموزشی

انتخاب واحد درسي دانشجويان شاغل به تحصيل

ماده 4: دانشجويان موظفند در مهلت هاي تعيين شده در تقويم دانشگاهي براي انتخاب واحد درسي به واحدهاي دانشگاهي مراجعه نمايند. ليکن در صورتيکه اين امر به تاخير افتد و تاخير از سه شانزدهم ساعات هر درس بيشتر نشود، انتخاب واحد درسي دانشجو با تاييد شوراي آموزشي واحد دانشگاهي امکان پذير است. در اين حال مدت تاخير جزو حد نصاب غيبت دانشجو محسوب مي شود 

تبصره: دانشجوياني که پس از انقضاي مهلت تعيين شده در ماده 4 مراجعه کنند، حق انتخاب واحد درسي را در آن نيمسال نخواهند داشت، ليکن در صورت موافقت شوراي آموزشي واحد دانشگاهي آن نيمسال با رعايت ماده 48 اين آيين نامه به عنوان مرخصي تحصيلي جزو سنوات مجاز آنان محسوب مي گردد. در اين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت تعيين شده مي باشد.
ماده 5: تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي به صورت حضوري و تمام وقت است مگر براي دوره هايي که رسماً مستثني شده است.

 

سال تحصيلي

ماده 10: هر سال تحصيلي مرکب از دو نيمسال تحصيلي و بر حسب لزوم يک دوره تابستاني است. هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته آموزش است. تبصره: مدت امتحانات پايان هر يک از دو نيمسال تحصيلي و دوره تابستاني و همچنين امتحان ميان ترم جزو مدت آموزش محسوب نمي شود.

ماده11: يک واحد درس نظري طي نيمسال تحصيلي در 16 جلسه يک ساعته و در طول دوره تابستاني در 6 هفته ( 16 جلسه) تدريس مي شود. به همين نحو مجموع ساعات تدريس يک واحد درس عملي آزمايشگاهي ، کارگاهي و عمليات صحرايي بر حسب انجام آنها در طول نيمسال يا دوره تابستاني به ترتيب در 16 هفته و 6 هفته تقسيم مي شود.

 

تعداد واحدهاي درسي در طول مدت تحصيل

ماده 19: تعداد واحدهاي انتخابي دانشجوي تمام وقت در يک نيمسال تحصيلي نمي تواند از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بيشتر باشد.
تبصره 1: در نيمسال هايي که دانشجو به دليل رعايت پيش نيازها يا عدم امکان ارائه درس توسط واحد دانشگاهي تا پايان هفته حذف و اضافه موضوع ماده 36 کمتر از حداقل واحد درسي مجاز را انتخاب نمايد، بلامانع بوده. ليکن آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گردد اما چنانچه ميانگين آن نيمسال کمتر از 12 گردد، مشروطي به حساب نمي آيد.نمرات دروس آن نيمسال در ميانگين کل و نيمسال دانشجو محاسبه مي شود

تبصره2: در مواردي که دانشجو براي فراغت از تحصيل حداکثر24 واحد درسي باقيمانده داشته باشد، حتي اگرترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشي واحد مي تواند تمام واحدهاي باقيمانده را حتي اگر در بين آنها دروس پيش نياز وجود داشته باشد، دريک نيمسال انتخاب و بگذرانيم. 

تبصره3: چنانچه نيمسال دوم سال تحصيلي، نيمسال آخر تحصيل دانشجو بوده و24 واحد درسي باقيمانده داشته باشد، مي تواند با نظر گروه و رعايت تبصره 2 اين ماده آنها را در آن نيمسال و دوره تابستان بگذراند. مشروط بر اينکه بيش از 7 واحد آن در دوره تابستان نباشد.

تبصره4: چنانچه در ترم آخر تحصيل، دانشجو فقط 24 واحد درسي باقيمانده داشته باشد و واحد دانشگاهي نتواند 1 يا 2 درس نظري آنرا(حداکثر به تعداد 4 واحد) در نيمسال مذکور ارائه نمايد، با نظر گروه و رعايت مفاد تبصره 2 اين واحد دانشجو مي تواند آن درس يا دروس را در نيمسال بعد يا دوره تابستان به صورت معرفي به استاد بگذراند.

تبصره5: دانشجويي که ميانگين نمرات نيمسال آن 17 يا بيشتر باشد مشروط بر اينکه تعداد واحدهايي که دانشجو انتخاب نموده و درامتحانات پايان ترم آنها شرکت و نمره اخذ کرده و از حداقل تعيين شده درآن نظام آموزشي کمتر نباشد مي تواند در نيمسال بعد تا 24 واحد درسي را انتخاب کند.

 

درس معرفي به استاد 

ماده 20: چنانچه دانشجو در يک نيمسال يا دوره تابستان براي فراغت از تحصيل حداکثر 2 درس نظري به ارزش حداکثر 4 واحد باقيمانده داشته باشد، مي تواند براي 1 بار خارج از تقويم دانشگاهي انتخاب واحد نموده و در فرصتي که از طرف گروه آموزشي مربوط تعيين مي شود، درس يا دروس مذکور را از طريق معرفي به استاد حداکثر در همان نيمسال يا آن دوره تابستاني بگذراند و در صورت عدم موفقيت در هر درس، نمره آن حذف ( بلااثر) مي گردد و بدون نياز به انتخاب واحد مجدد مي تواند در پايان آن نيمسال با ساير دانشجويان امتحان دهد. 

تبصره 1: چنانچه در آن نيمسال درس يا دروس مزبور در واحد دانشگاهي ارائه نشود ، در پايان همان نيمسال مجدداً مي تواند با ساير دانشجويان امتحان دهد. 

تبصره2: شهريه دروس موضوع اين ماده شامل نصف شهريه ثابت به اضافه شهريه متغير درس يا دروس مربوط خواهد بود.

 

انتخاب همزمان درس پيش نياز و وابسته 

ماده 23: در صورتي كه دانشجو از يك يا چنددرس پيشنياز نمره قبولي كسب ننمايد و يا برابر مقررات در كلاس هاي درس يا دروس پيشنياز شركت نموده اما سرانجام آنها را حذف نموده باشد مي تواند با نظر گروه، آن درس يا دروس را با درس يا دروس وابسته در يكي از نيمسال هاي بعد انتخاب و بگذراند. چنانچه نتواند در درس يا دروس پيشنياز نمره قبولي كسب كند يا آن را حذف نمايد نمره نمره درس يا دروس پيش نياز و همچنين درس يا دروس وابسته (اعم از قبولي يا ردي) حذف مي گردد. 

تبصره 1- نيمسال آخر سال تحصيلي از اين قاعده مستثني است . 

تبصره 2- نمرات مردودي دروس موضوع اين ماده كه با راي كميته انضباطي اعلام گرديده در شمول ماده 23 قرار نمي گيرد.

 

حضور و غياب دانشجو 

ماده 30: حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي اعم از نظري، عملي، نظري – عملي و کارآموزي و کارورزي و ديگر فعاليت هاي آموزشي الزامي است. 

ماده 31- غيبت غيرموجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يك از دروس نظري، عملي نظري، عملي، كارآموزي و كارورزي تا حد سه درس در طول نيمسال موجب حذف آن دروس خواهد شد ولي براي بيش از سه درس نمره صفر در آن درس يا دروس منظور مي گردد. 

ماده 32: غيبت موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هريک از دروس نظري، عملي يا نظري – عملي، کارآموزي و کارورزي در طول نيمسال موجب حذف آن درس مي شود. 

تبصره 1: در صورت استفاده از ماده 31 و 32، رعايت حداقل واحد ( حسب نظام آموزشي) در نيمسال لازم نيست. اما نيمسال مزبور به عنوان نيمسال کامل جزو سنوات تحصيل محسوب مي گرددو چنانچه ميانگين نمرات امتحاني دانشجو در اين نيمسال کمتر از 12 باشد بر اساس ماده 45 اين آيين نامه مشروط به حساب مي آيد. 

تبصره 2: حذف درس بر اثر غيبت موجه و غير موجه موضوع ماده 31 و ماده 32 موجب بازپرداخت شهريه پرداختي دانشجو اعم از ثابت يا متغير نخواهد بود. 

تبصره 3: در مورد دروسي که شامل دو قسمت نظري و عملي باشد در صورتي که غيبت دانشجو از سه شانزدهم ساعات مربوط به هر يک از دو قسمت تجاوز کند، دانشجو براي تمام آن درس غايب محسوب مي شود. 

ماده 33: غيبت تا حد مجاز(اعم از موجه و غير موجه) دانشجو را از انجام تکاليف درسي آزمايشگاهي و عمليات مربوط معاف نمي کند.

 

غيبت در جلسه امتحان

ماده 35: غيبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نيز غيبت غيرموجه تا 3 درس موجب حذف آن درس يا دروس مي شود.
تبصره 1: غيبت غير موجه در جلسه امتحان بيش از 3 درس به منزله نمره صفر در امتحان آن درس يا دروس خواهد بود.
تبصره 2: تعيين غيبت موجه و غير موجه به عهده شوراي آموزشي واحد دانشگاهي است.

 

حذف و اضافه دروس 

ماده 36: دانشجومي تواند پس از آغاز هر نيمسال تحصيلي در مهلتي كه در تقويم دانشگاهي تعيين شده است تعدادي از دروس انتخابي خود را در صورت موافقت گروه آموزشي مربوط حذف كند و يا درس يا دروس ديگري علاوه بر آنچه قبلاً انتخاب كرده است انتخاب نمايد مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي درسي باقيمانده وي از حداقل مجاز كمتر نشود (12 واحد براي دوره اي، 10 واحد براي پاره وقت، و 8 واحد براي آموزش معلمان است ). 

تبصره 1: دوره تابستاني از شمول اين ماده مستثني است.

 

حذف اضطراري 

ماده 37 : دانشجو مي تواند تا پنج هفته قبل از پايان نيمسال تحصيلي فقط يكي از درس هاي نظري يا عملي و يا عملي نظري خود را حذف كند مشروط به اينكه واحدهاي درسي باقي مانده وي از حداقل مجاز(دوره اي 12 واحد- پاره وقت 10 واحد-آموزش معلمان 8 واحد) كمتر نشود. 

ماده 39: ارزيابي تحصيلي دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت دانشجو در كلاس، انجام تكاليف درسي، نتيجه امتحان بين نيمسال و همچنين پايان نيمسال صورت مي گيرد. 

تبصره1- انجام امتحان ميان ترم با هماهنگي و موافقت معاون آموزشي واحد خارج از ساعات تعيين شده درماده 9 آئين نامه امكان پذير است در اين صورت نمره امتحان ميان ترم 25% و ساير فعاليت هاي كلاسي 5% نمره درس خواهد بود . نمره امتحان نيمسالي الزاماً بايد ظرف مدت10 روز پس از امتحان به آموزش واحد تسليم گردد. 

تبصره 2- برگزاري امتحانات پايان نيمسال براي هر درس الزامي است.

 

حداقل نمره قبولي 

ماده 41 : حداقل نمره قبولي در هر درس از دروس 10 (استثناً درس آشنايي با قرآن كريم 12) مي باشد دانشجويي كه در هر يك از دروس الزامي حداقل نمره قبولي را كسب نكند ملزم به تكرار آن درس است.

تبصره 1- اگر دانشجويي در يك درس انتخابي يا اختياري مردود شود، به جاي آن درس مي تواند از جدول دروس انتخابي يا اختياري در برنامه مصوب، درس ديگري را انتخاب نمايد. 

تبصره2 – براي هر درس در طول دوران تحصيل حداكثر يك نمره مردودي ثبت و در محاسبه ميانگين نمرات تاثير داده مي شود و چنانچه دانشجو چند بار در يك درس مردود گردد نمره مردودي دفعه دوم و به بعد پس از ثبت بلااثر بوده و حذف مي گردد و در تعيين ميانگين نيمسالي و كل محاسبه نمي شود. 

تبصره 3- براي درس يا دروسي كه شامل دو قسمت نظري و عملي است و داراي يك كد در سرفصل مي باشد ميانگين نمره هر دو قسمت آنها ملاك ارزيابي است، چنانچه دانشجو به هر دليل در يك قسمت درس نمره نداشته باشد نمره قسمت ديگر حذف مي گردد، در صورتي كه در يك قسمت درس نمره كمتر از 10 احراز شده باشد اما ميانگين آنها 10 يا بالاتر گردد نياز به تكرار درس نخواهد بود. اما چنانچه ميانگين آنها كمتر از 10 باشد دانشجو بايدهر دو قسمت درس را مجدداً بگذراند.
تبصره 4- نمرات اعلام شده بر اساس راي كميته هاي انضباطي غيرقابل حذف است و مشمول تبصره هاي 2 و 3 اين ماده نخواهد شد(نمره تعيين شده در راي كميته هاي انضباطي براي دو قسمت علمي-نظري درس منظور مي گردد).

 

نام نويسي مشروط 

ماده 45: ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال نبايدكمتر از 12 باشد در غير اينصورت مشروط محسوب و نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود. 

تبصره 1 – دانشجويي كه بصورت مشروط نام نويسي مي كند جزء آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد. 

تبصره 2- نيمسالي كه در آن، دانشجو به هر دليل تعداد واحد درسي كمتر از حداقل مقرر در ماده 19 انتخاب كرده باشد به عنوان يك نيمسال تلقي مي گردد. 

تبصره 3- دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود اما در پايان دوره تابستان ميانگين آن دوره و ميانگين كل ، مانند نيمسال هاي تحصيلي تعيين مي گردد.

تبصره 4- اداره آموزش هر واحد دانشگاهي بايد قبل از شروع ثبت نام هر نيمسال، مراتب مشروطي را به دانشجوي مشروط، خانواده او و گروه آموزشي مربوط اعلام نمايد.

 

دانشجوي مشروط 

ماده 46: دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته كه در دو نيمسال اعم از متوالي يا متناوب و دانشجويان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته كه در سه نيمسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب مشروط شوند (ميانگين نمرات نيمسال آنان كمتر از 12 باشد اخراجي تلقي مي گردند). 

تبصره 1- به دانشجوياني كه براي اولين بار مشمول ماده 46 مي گردند در صورتي كه ميانگين كل نمرات آنها حداقل 10 باشد يك بار ارفاق مي گردد تا تحصيل نمايند. 

تبصره 2- به دانشجويان مشمول تبصره يك اين ماده كه در ترم ارفاقي و نيمسال هاي بعد از آن مجدداً مشروط شوند به شرط اينكه هم ميانگين ترمي و هم ميانگين كل (هر دو) 11 و بالاتر گردد مجوز ادامه تحصيل از طرف معاونت آموزشي واحد دانشگاهي داده شود.
تبصره 3- چنانچه دانشجويان مقاطع كارشناسي پيوسته و كارداني (پيوسته و ناپيوسته و طرح آموزش معلمان) 60 واحد درسي را (بدون احتساب دروس وصاياي حضرت امام (ره)، آشنايي با قرآن كريم پيش نياز دانشگاهي و دروس جبراني) گذرانيده و در شرف اخراج قطعي قرار گرفته باشند در صورت داشتن ميانگين كل 10 و يا بالاتر مي توانند تا مقطع دوره كارداني ادامه تحصيل دهند. 
تبصره 4- هنگامي كه ميانگين ترمي و ميانگين كل دانشجو 10 و بالاتر (ترمي 10 و كل 10) باشد چنانچه حداكثر 14 واحد درسي باقيمانده داشته باشند حوزه معاونت آموزشي واحد مي تواند فرصت ادامه تحصيل را تا پايان دوره مربوطه به اينگونه افراد بدهد.

 

نيمسال جبراني 

ماده 47: دانشجويان دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته كه كليه دروس دوره را گذرانده اند در صورت تمايل براي بالا بردن ميانگين كل نمرات و كاهش تعداد نيمسال هاي مشروطي خود مي توانتد در پايان دوره حداكثر 14 واحد از درس هاي نظري را كه نمره كمتر از 12 اخذ كرده اند در يك نيمسال و دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته حداكثر تا سقف 20 واحد درسي از درس هاي نظري كه نمرات آنان كمتر از 12 باشد در دو نيمسال تكرار كنند مشروط بر اينكه مدت تحصيل آنان با احتساب اين مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نكند در غير اينصورت به سيستم پاره وقت منتقل گردند. 

تبصره 1- چنانچه دانشجو براي اين منظور حداكثر دو درس نظري به ميزان حداكثر 4 واحد انتخاب نمايد مي تواند به صورت معرفي به استاد بگذراند. (ولو اينكه قبلاً از ماده 20 آئين نامه استفاده كرده باشد. 

تبصره 2- نمره اخذ شده هر درس چنانچه بالاتر از نمره كسب شده قبلي آن درس باشد در كارنامه نيمسالي كه درس از آن انتخاب شده ثبت و در تعيين ميانگين نيمسالي و كلي محاسبه و نمره قبلي حذف (بلااثر) مي گردد. در صورتي كه با احتساب اين نمره ميانگين نيمسال مشروطي به حداقل 12 برسد كلمه مشروط از كارنامه آن نيمسال دانشجو حذف مي گردد. (اين نمرات درعين حال در كارنامه نيمسال جبراني دانشجو شامل كد درس، نام درس، نام نيمسالي كه درس از آن انتخاب شده و نمره اخذ شده مي باشد بدون تعيين ميانگين و منحصراً به منظور كنترل ثبت مي گردد) اما چنانچه نمره اخذ شده كمتر يا مساوي نمره قبلي باشد در كارنامه مزبور ثبت ليكن حذف و بلااثر مي گردد. 

تبصره 3- فقط دروس نظري دوره را كه وضعيت نمره آن عادي باشد مي توان در نيمسال جبراني تكرار نمود بنابراين دروسي مانند پيش نياز دانشگاهي و وصاياي حضرت امام (ره) آشنايي با قرآن كريم و همچنين دروسي از دوره را كه بر اساس راي كميته انضباطي در آن نمره مردودي كسب شده باشد قابل تكرار نيست.

 

مرخصي تحصيلي

ماده 48: دانشجو مي تواند در هر يك از دوره هاي كارداني – كارشناسي ناپيوسته حداكثر دو نيمسال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد پيوسته – چهار نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند. 

تبصره 1- استفاده از مرخصي تحصيلي در چند نيمسال متوالي بلامانع است. دانشجو موظف است براي نيمسال هاي مورد درخواست خود مطابق ماده 49 اين آئين نامه تقاضاي خود را به واحد دانشگاهي ذيربط تسليم نموده و موافقت لازم را براي مرخصي تحصيلي كسب نمايد.

تبصره 2- مدت مرخصي تحصيلي (به استثناي مرخصي موضوع تبصره 3 ماده 3 و تبصره 2 و 3 ماده 49 و همچنين يك نيمسال مرخصي زايمان) جزء حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود. 

ماده 49: تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي ، حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد توسط دانشجو ، به اداره آموزش واحد دانشگاهي ذيربط تسليم گردد. اداره آموزش موظف است پس از بررسي وضعيت تحصيلي دانشجو قبل از اتمام مهلت انتخاب واحد موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتباً به وي ابلاغ كند. 

تبصره 1- آموزش واحد، زماني با درخواست مرخصي موافقت مي نمايد كه دانشجو از نظر گذراندن بقيه دروس دوره، دچار مشكل نگردد.
ماده 50: دانشجو در صورت تمايل مي تواند درخواست انصراف از تحصيل نمايد. دانشجوي منصرف از تحصيل بايد هزينه انصراف را برابر آخرين دستورالعمل مربوط بپردازد. دانشجوي انصرافي مي تواند به فاصله سه ماه انصراف خود را پس بگيرد در غير اين صورت واحد دانشگاهي بايد حكم انصراف را صادر و به دانشجو ابلاغ نمايد . (صدور حكم انصراف قبل از گذشت 3 ماه با درخواست كتبي دانشجو و ولي او بلامانع است. 

تبصره 1- قبل از انقضاي مهلت مقرر واحد دانشگاهي موظف است مراتب انصراف دانشجو را به طريق مقتضي به اطلاع والدين دانشجو برساند. 

تبصره 2- پس از صدور حكم انصراف، تقاضاي بازگشت به تحصيل دانشجو پذيرفته نيست و رابطه چنين دانشجويي با دانشگاه قطع مي گردد. در صورت مشمول بودن دانشجو، واحد دانشگاهي مكلف است پس از صدور حكم بلافاصله مراتب را به اداره وظيفه عمومي اطلاع دهد.

ماده 51: ترك تحصيل با عدم مراجعه دانشجو به واحددانشگاهي (بدون اخذ مرخصي) در يك نيمسال انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف حق ادامه تحصيل را نخواهد داشت. 

تبصره1 – در موارد استثنايي كه ترك تحصيل دانشجو موجه باشد بايد حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال دلايل آن را به واحد دانشگاهي اعلام نمايد. در صورت تاييد موجه بودن ترك تحصيل توسط واحد دانشگاهي، آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود. 

ماده 55: در مواردي كه واحد دانشگاهي مبدا نتواند بعضي از دروس الزامي دوره را در يك نيمسال معين عرضه نمايد دانشجو مي تواند با صلاحديد واحد دانشگاهي مبدا و موافقت واحد دانشگاهي مقصد فقط براي يكبار در طول دوره تحصيل كمتر از حداقل واحدهاي درسي مجاز تعيين شده (11 واحد براي تمام وقت و 9 واحد براي پاره وقت و 7 واحد براي آموزش معلمان) در يك نيمسال در واحد ديگر دانشگاهي بگذراند در اين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت بعلاوه شهريه متغير دروس انتخابي در واحد مبدا را به واحد مبدا و شهريه متغيير دروسي كه در واحد مقصد انتخاب مي نمايد به واحد مقصد مي‌باشد. 
تبصره 1 – استفاده مجدد از ماده 55 در نيمسال آخر تحصيلي مشروط برآنكه دانشجو بتواند در آن نيمسال فارغ‌التحصيل گردد و دروسي بعنوان معرفي به استاد باقي نداشته باشد باصلاحديد واحدهاي مبدا و مقصد امكان پذير است. 
تبصره 2- واحدهاي درسي دانشجو مشمول اين ماده توسط گروه آموزشي واحد مبدا تعيين مي گردد اما چنانكه امتحان دروس انتخابي در واحدهاي مبدا و مقصد همزمان باشد بطوري كه دانشجو نتواند در امتحانات آنها در هر دو واحد دانشگاهي مربوط شركت نمايد بايد يكي از آنها را حذف كند.

ماده 67 : معادل سازي واحدهاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگان كه قبلاً دروسي را در يكي از واحدهاي دانشگاهي و يا ساير موسسات آموزش عالي معتبر داخل يا خارج از كشور گذرانده اند مشروط به شرايط زير است. 

1- 67 - دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به تحصيل در رشته جديد باشد. 

2-67- دانشجو از طريق آزمون سراسري وارد دانشگاه يا موسسه آموزش عالي قبلي شده باشد. 

3-67- دروس گذرانده شده قبلي از نظر تعداد واحد درسي كمتر از تعداد واحد درسي دوره جديد نباشد.

4-67- محتواي آموزشي دروس گذرانده شده حداقل 80% با محتواي دروس مشابه در رشته جديد مطابقت داشته و نمره هر يك از دروس كمتر از 12 نباشد. 

تبصره 1- معادلسازي دروس توسط 3 نفر از اعضاء گروه آموزشي ذيربط در واحدهاي دانشگاهي پذيرنده دانشجو با رعايت موارد فوق انجام مي شود 

تبصره 2- نمرات دروس پذيرفته شده عيناً در كارنامه دانشجو ثبت مي شود و در تعيين ميانگين نيمسال محاسبه نمي گردد ولي در ميانگين كل نمرات در پايان دوره محاسبه خواهد شد. 

تبصره 3- به ازاي هر 20 واحد درسي معادلسازي و پذيرفته شده، يك نيمسال و كسري از واحدهاي باقيمانده كه از 12 واحد كمتر نباشد نيز يك نيمسال از مدت مجاز تحصيل كسر مي گردد. 

تبصره 4- پذيرفته شدگان آزمون سراسري در دوره هاي كارداني و كارشناسي چنانچه قبلاً دروسي را در يكي از دوره هاي كارداني يا كارشناسي گذرانده باشند برابر مفاد ماده 67 آيين نامه آموزشي و بندهاي مربوطه قابل معادلسازي است. 

تبصره 5- دروس فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و كارشناسي كه در آزمون ورودي مقاطع كارداني يا كارشناسي رشته يا گرايش ديگري پذيرفته مي شوند برابر مفاد . ماده 67 آيين نامه آموزشي و بندهاي آن قابل معادلسازي است

تبصره 6- هزينه معادلسازي هر واحد درسي برابر يك سوم شهريه متغير درس مربوط مطابق با آخرين دستورالعمل شهريه مي باشد. 
تبصره 7- معادلسازي و پذيرش دروس گذرانده شده دانشجويان انتقالي و ميهمان بر اساس ماده 52 و تبصره هاي آن انجام پذير است. 
تبصره 8- معادل سازي دروس عمومي و تربيتي دانشجويان و فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم با دروس دانشگاهي بر اساس مصوبه جلسه 288 شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 13/9/73 كه ضميمه اين آيين نامه مي باشد انجام مي گيرد تبصره 9- معادلسازي بايد در نيمسال اول شروع به تحصيل دانشجو انجام شود. ليكن چنانچه به دلايلي به تاخير افتد انجام آن بايد با مقررات زمان شروع به تحصيل دانشجو صورت گيرد.

 

فراغت از تحصيل 

ماده 68: دانشجويي كه يكي از دوره هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد پيوسته را با توجه به مجموعه شرايط زير گذرانده باشد، فارغ التحصيل شناخته شده و مي تواند مدرك خود را دريافت نمايد .
1-68 از طريق شركت و قبولي در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي و يا بر اساس آيين نامه انتقال به دوره راه يافته باشد. 
2-68 ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل حداقل 12 باشد.

3-68 كليه واحدهاي درسي رشته مربوطه را برابر سرفصل مصوب و طبق برنامه معمول دانشگاه آزاد اسلامي با موفقيت گذرانده و تا پايان تحصيلات مشمول ماده 46 آيين نامه آموزشي نباشد. 

4-68 به دانشجوياني كه پس از اتمام دروس دوره ميانگين كل آنها بين 12-10 بوده و يا در شمول ماده 46 آيين نامه آموزشي قرار گرفته باشند اما با اعمال ماده 47 و تبصره آن و ساير موارد، شرايط مفاد بندهاي 2-68 و 3-68 را احراز مي كنند نيز مدرك مرسوم دانشگاهي اعطا مي گردد.

5-68 به دانشجوياني كه پس از اتمام دوره ميانگين كل آنها بين 12-10 بوده و يا مشمول ماده 46 اين آيين نامه مي باشند و با اعمال مفاد بند 4-68 شرايط لازم را براي دريافت مدرك مرسوم كسب نمي كنند و يا به دلايلي (مشكل نظام وظيفه و ...) قادر به اجراي مفاد بند 4-68 نمي باشند مدرك مصوب اعطا مي گردد. 

ماده 69: تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو حداكثر تا 15 روز پس از آخرين امتحان وي در آخرين نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني خواهد بود