دات نت نیوک
Menu

چارت دروس رشته ها

 نام  اندازهتغییر یافته
File-Adobe-Acrobat-Gif18File.Adobe.Acrobat1394\05\file_13940508_130913_FOm_0.resources0True{defaultview}Falseرشته الکترونیک فنی و حرفه ای03349691394/05/08 01:11:15 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif17File.Adobe.Acrobat1394\05\file_13940508_130913_QiiD_0.resources0True{defaultview}Falseرشته الکترونیک کارودانش03319391394/05/08 01:11:37 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif220File.Adobe.Acrobat1394\11\file_13941117_090734_EGQHe_0.resources0True{defaultview}Falseرشته امور زراعی و باغی - تکنولوژی تولیدات باغی03070901394/11/17 09:07:34 ق.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif222File.Adobe.Acrobat1394\11\file_13941117_090854_TeLo_0.resources0True{defaultview}Falseرشته حسابداری دیپلمه های فنی غیرمرتبط02839911394/11/17 09:08:54 ق.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif221File.Adobe.Acrobat1394\11\file_13941117_090818_Lsj_0.resources0True{defaultview}Falseرشته حسابداری دیپلمه های نظری02833581394/11/17 09:08:18 ق.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif19File.Adobe.Acrobat1394\05\file_13940508_130913_lhS_0.resources0True{defaultview}Falseرشته حسابداری فنی و حرفه ای02768071394/05/08 01:12:00 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif20File.Adobe.Acrobat1394\05\file_13940508_130913_eXXFv_0.resources0True{defaultview}Falseرشته حسابداری کارودانش02776781394/05/08 01:12:22 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif26File.Adobe.Acrobat1394\05\file_13940508_130913_SccLJE_0.resources0True{defaultview}Falseرشته ساختمان فنی و حرفه ای01012481394/05/08 01:15:17 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif28File.Adobe.Acrobat1394\05\file_13940508_130913_edyL_0.resources0True{defaultview}Falseرشته ساختمان کارودانش01045641394/05/08 01:15:38 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif218File.Adobe.Acrobat1394\11\file_13941117_090551_zyJ_0.resources0True{defaultview}Falseرشته کاردانی حرفه ای مربیگری پایه فوتبال03189501394/11/17 09:05:51 ق.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif219File.Adobe.Acrobat1394\11\file_13941117_090642_tzrupj_0.resources0True{defaultview}Falseرشته کاردانی شیمی صنایع غذایی03075861394/11/17 09:06:42 ق.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif15File.Adobe.Acrobat1394\05\file_13940508_130913_SFgyc_0.resources0True{defaultview}Falseرشته کامپیوتر فنی و حرفه ای02977551394/05/08 01:10:16 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif16File.Adobe.Acrobat1394\05\file_13940508_130913_sPXP_0.resources0True{defaultview}Falseرشته کامپیوتر کارودانش02984351394/05/08 01:10:52 ب.ظ
File-Jpg-Gif29File.Jpg1394\05\file_13940508_131746_VXfkaq_0.resources0True{defaultview}FalseIQJFDkNE/c25105dc13414b4bb479726c4922eea4.80x80xShrink.jpgرشته گرافیک06939911394/05/08 01:17:46 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif21File.Adobe.Acrobat1394\05\file_13940508_130913_mqiq_0.resources0True{defaultview}Falseرشته مکانیک خودرو فنی و حرفه ای03233551394/05/08 01:12:46 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif22File.Adobe.Acrobat1394\05\file_13940508_130913_DwYe_0.resources0True{defaultview}Falseرشته مکانیک خودرو کارودانش03263481394/05/08 01:13:07 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif25File.Adobe.Acrobat1394\05\file_13940508_130913_WyTCG_0.resources0True{defaultview}Falseرشته نقشه کشی عمومی فنی و حرفه ای03125601394/05/08 01:14:29 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif27File.Adobe.Acrobat1394\05\file_13940508_130913_zXmKl_0.resources0True{defaultview}Falseرشته نقشه کشی عمومی کارودانش03166591394/05/08 01:14:54 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif224File.Adobe.Acrobat1394\11\file_13941117_091009_pCd_0.resources0True{defaultview}Falseرشته نقشه کشی معماری دیپلمه های فنی غیرمرتبط02937741394/11/17 09:10:09 ق.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif223File.Adobe.Acrobat1394\11\file_13941117_090932_tBv_0.resources0True{defaultview}Falseرشته نقشه کشی معماری دیپلمه های نظری02945941394/11/17 09:09:32 ق.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif24File.Adobe.Acrobat1394\05\file_13940508_130913_hwMs_0.resources0True{defaultview}Falseرشته نقشه کشی معماری فنی و حرفه ای02876771394/05/08 01:13:35 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif23File.Adobe.Acrobat1394\05\file_13940508_130913_BDz_0.resources0True{defaultview}Falseرشته نقشه کشی معماری کارودانش0833401394/05/08 01:13:58 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif293File.Adobe.Acrobat1396\06\file_13960620_123717_TlGB_0.resources0True{defaultview}Falseمکانیک خودرو دیپلم های فنی غیر مرتبط01149081396/06/20 12:37:17 ب.ظ