دات نت نیوک
Menu

چارت دروس رشته ها

 نام  اندازهتغییر یافته
Collection-Gif302Collection1True{defaultview}Falseالکترونیک019865221397/11/08 12:29:23 ب.ظ
Collection-Gif300Collection1True{defaultview}Falseتربیت بدنی028574121397/11/08 12:34:07 ب.ظ
Collection-Gif299Collection1True{defaultview}Falseحسابداری023630651397/11/08 12:38:21 ب.ظ
Collection-Gif301Collection1True{defaultview}Falseکامپیوتر019040761397/11/08 12:42:31 ب.ظ
Collection-Gif298Collection1True{defaultview}Falseمعماری019861191397/11/08 12:45:23 ب.ظ
Collection-Gif325Collection1True{defaultview}Falseمکانیک خـودرو022486081397/11/08 12:48:44 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif26File.Adobe.Acrobat1394\05\file_13940508_130913_SccLJE_0.resources0True{defaultview}Falseرشته ساختمان فنی و حرفه ای01012481394/05/08 01:15:17 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif28File.Adobe.Acrobat1394\05\file_13940508_130913_edyL_0.resources0True{defaultview}Falseرشته ساختمان کارودانش01045641394/05/08 01:15:38 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif218File.Adobe.Acrobat1394\11\file_13941117_090551_zyJ_0.resources0True{defaultview}Falseرشته کاردانی حرفه ای مربیگری پایه فوتبال03189501394/11/17 09:05:51 ق.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif219File.Adobe.Acrobat1394\11\file_13941117_090642_tzrupj_0.resources0True{defaultview}Falseرشته کاردانی شیمی صنایع غذایی03075861394/11/17 09:06:42 ق.ظ
File-Jpg-Gif29File.Jpg1394\05\file_13940508_131746_VXfkaq_0.resources0True{defaultview}FalseIQJFDkNE/c25105dc13414b4bb479726c4922eea4.80x80xShrink.jpgرشته گرافیک06939911394/05/08 01:17:46 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif25File.Adobe.Acrobat1394\05\file_13940508_130913_WyTCG_0.resources0True{defaultview}Falseرشته نقشه کشی عمومی فنی و حرفه ای03125601394/05/08 01:14:29 ب.ظ
File-Adobe-Acrobat-Gif27File.Adobe.Acrobat1394\05\file_13940508_130913_zXmKl_0.resources0True{defaultview}Falseرشته نقشه کشی عمومی کارودانش03166591394/05/08 01:14:54 ب.ظ