دات نت نیوک
Menu

آئین نامه امتحانی

خلاصه آیین نامه انضباطی امتحانات

امور انضباطي دانشجويان:

باتوجه به اهميت سلامت معنوي وظاهري فضاهاي علمي،آموزشي وپژوهشي کشور،کميته هاي انضباطي در راستاي پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه وکمک به سالم نگهداشتن محيط هاي آموزشي وپژوهشي وتامين حقوق عمومي دانشگاهيان تشکيل مي شوند.اين کميته ها، وظيفه رسيدگي به تخلفات دانشجويي را به گونه اي که آيين نامه مربوطه تعيين مي کند،به عهده مي گيرند.


اهم آيين نامه کميته انضباطي:

تنبيهات:

1- احضار و اخطار شفاهي

2- تذکر کتبي بدون درج در پرونده دانشجو

3- توبيخ کتبي بدون درج در پرونده دانشجو

4- تذکر کتبي و درج در پرونده دانشجو

5- توبيخ کتبي و درج در پرونده دانشجو

6- حذف درس مربوط به تخلف

7- دادن نمره 0.25 در درس يا امتحان مربوط به تقلب

8- محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه از قبيل وام، خوابگاه و غيره از يک ماه تا طول مدت باقيمانده از تحصيل

9- دريافت خسارت از دانشجو در مواردي که تخلف منجر به ايجاد ضرر وزيان شده باشد.

10- ممنوعيت انتخاب بيش از 14 واحد در ترم آينده

11- منع موقت از تحصيل به مدت يک نيمسال بدون احتساب سنوات

12- منع موقت از تحصيل به مدت يک نيمسال با احتساب سنوات

13- منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال بدون احتساب سنوات

14- منع موقت از تحصيل به مدت يک نيمسال با احتساب سنوات

15- تغيير محل تحصيل دانشجو در واحدهاي منطقه

16- تغيير محل تحصيل دانشجو

17- منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال بدون احتساب سنوات

18- منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال با احتساب سنوات

19- منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال بدون احتساب سنوات

20- منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال با احتساب سنوات

21- تقليل مقطع تحصيلي درصورت داشتن شرايط لازم

22- اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودي براي واحد هاي ديگر

23- اخراج و محروميت از تحصيل دردانشگاه آزاد اسلامي از 1 تا 5 سال


تخلفات:

تخلف به اعمالي گفته مي شود که در زمان تحصيل دانشجو انجام شده و مشمول يکي از موارد زير باشد:

الف- جرايم عمومي وقضايي: اعمالي که طبق قوانين کشور جرم تلقي مي شوند.

ب- تخلفات آموزشي واداري: اعمالي که نقض مقررات آموزشي واداري دانشگاه باشند. (از جمله تقلب: استفاده از هر آنچه که دانسته هاي دانشجو را در جلسه امتحان افزايش داده يا موجب تغيير نمره درس مربوطه شود.ومصاديق آن عبارتند از:استفاده غير مجاز از کتاب،جزوه،يادداشت،ماشين حساب،تلفن همراه،ام پي تري پلير و...

متخلف به تنبيه مندرج در بند7 (دادن نمره 0.25 در درس يا امتحان مربوط به تقلب ) و يکي از تنبيهات بندهاي 1 تا 5 محکوم مي شود. درصورت تکرار تخلف،تنبيه به بند7 و يکي از بندهاي 11 تا 14 قابل تشديد است.(

ج- تخلفات سياسي و امنيتي: انجام هر عملي که با قصد مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد.

د- تخلفات اخلاقي: رفتارها و اعمالي غير از موارد فوق که در محيط هاي دانشگاهي انجام شده و مغاير شؤون اسلامي و اخلاقي جامعه بوده و يا به حيثيت دانشگاهيان، واحد يا دانشگاه لطمه وارد کنند


آئین نامه ایام برگزاری امتحانات:

1- همراه داشتن كارت ورود به  جلسه امتحان الزامي است.

2- هرگونه يادداشت بر روي كارت ورود به جلسه و نيزاستفاده مشترک از ماشين حساب تخلف محسوب و طبق آيين نامه کميته انضباطي رفتار خواهد شد.

3- صحبت کردن،کف نويسي ،همراه داشتن يادداشت و اختلال در نظم و آرامش جلسه امتحانی و نزاع و توهین به کادر اجرایی امتحانات تخلف محسوب شده و برابر مقررات برخورد خواهد شد.

4- از آوردن جزوه ،کتاب ،تلفن همراه و ... به جلسه امتحاني جداً خودداري فرمائيد.

5- دانشجويان ملزم به رعايت مقررات انضباطي وپوشش ظاهري مناسب مي باشند، در غير اينصورت حق ورود به جلسه را نخواهند داشت.