دات نت نیوک
Menu

ارتباط با صنعت

اخـذ واحد کارآموزی و تعیین اسـتاد

دانشجو موظف است با رعایت ضوابط تعیین شده در بند قبلی، واحد کارآموزی را در انتخاب واحد ترمی خود انتخاب نموده و سپس از طریق آموزش استاد کارآموزی خود را تعیین نماید.

تعیین محل کارآموزی توسط دانشـجو

محل کارآموزی باید معتبر بوده و دارای شماره ثبت باشد. دانشجو بایستی پس از مراجعه به محل کار آموزی طبق الگوی ارائه شده در صفحه 5 این دفتر چه درخواست موافقت کار آموزی را از محل مربوطه اخذ نماید و بعد، آن موافقت نامه را همراه با فرمهای پر شده به امور پژوهشی تحویل دهد در صورت عدم وجود موافقت نامه از محل مذکور معرفی نامه ای صادر نخواهد شد.

مراحل پس از اتمام دوره کارآموزی

درج امضاء، نظریه سرپرست، و مهر محل کارآموزی در فرم پایان دوره کارآموزی. دریافت گواهی گذراندن 240 ساعت و ممهور به مهر محل کارآموزی

موارد آموزشی مربوط به کارآموزی

کارآموزی 2 واحد عملی می باشد و جهت انجام آن نیاز است که شما حداقل 55 واحد درسی را گذرانده باشید. معمولا این واحد درسی در ترم آخر اخذ می گردد و در صورتی که غیر از ترم آخر اخذ گردد دانشجو در آن ترم نمی تواند بیش از 16 واحد درسی اخذ نماید

دانلود فرم های کارآموزی و پر کردن آنها

پس از اخذ واحد کارآموزی و تعیین استاد آن توسط اداره آموزش دانشجو موظف است تا در اولین فرصت دفتر چه کارآموزی را از وب سایت دانلود نموده و پرینت نماید

پر کردن دفترچه کارآموزی و اقدامات بعدی

پرکردن تمامی فرم ها (به غیر از فرم گزارشات روزانه / هفتگی / ماهانه) ، پر کردن پیش نویس معرفی نامه حداکثر تا یک هفته بعد از جلسه توجیهی، مراجعه به مدیرگروه، استاد، و کارشناس ارتباط با صنعت جهت اخذ امضاء های مربوطه، اخذ معرفی نامه کارآموزی از اداره آموزش، و تحویل معرفی نامه به محل کار و شروع 240 ساعت کارآموزی ...

اخذ نمره و تکمیل مراحل پایانی

مراجعه به استاد کارآموزی جهت ثبت نمره کارآموزی در فرم پایان دوره، ارائه فرم ثبت نمره پس از اخذ نمره به دفتر ارتباط با صنعت و ثبت نمره در اداره آموزش و اتمام مراحل