دات نت نیوک
Menu

کمیته انضباطی

خلاصه آئین نامه انضباطی

کمیته انضباطی دانشگاه در نیل به اهداف عالیه دانشگاه و ارج نهاندن به مقام شامخ دانشجویان گرامی و فراهم نمودن محیطی مناسب  جهت علم آموزی این عزیزان، وظیفه صیانت از محیط علمی و فرهنگی دانشگاه در قالب کمیته انضباطی دانشجویی را به عهده دارد .

ترکیب اعضای کمیته انضباطی  مشتمل بر شش نفر طی جلسات هفتگی به تخلفات اخلاقی و آموزشی دانشجویان به شرح ذیل رسیدگی مینماید .


اخلاقی:

- عدم رعایت موازین شرعی در ارتباط با نامحرم = توبیخ کتبی درج در پرونده و یک نیمسال محروم از تحصیل.

- عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش و آرایش مبتذل = مرتبه اول تویبخ کتبی درج در پرونده و محرومیت تعلیقی مرتبه دوم توبیخ کتبی درج در پرونده و یک تا دو نیمسال محروم از تحصیل.


آموزشی:

- استفاده غیر مجاز از کتاب ، جزوه و ماشین حساب  = نمره 0.25 و توبیخ کتبی درج در پرونده.

- استفاده از یادداشت ، تلفن همراه، mp3player = نمره 0.25 و توبیخ کتبی درج در پرونده.

- به همراه داشتن یادداشت، کتاب ، جزوه، ماشین حساب ، تلفن همراه و mp3player و =...  حذف انضباطی درس مورد تخلف و توبیخ کتبی درج در پرونده ( برای متخلف سابقه منظور خواهد شد)

- نوشتن اسم غیر واقعی بر روی پاسخنامه و ترک جلسه امتحان پس از رویت سوالات وقبل از حضور غیاب = حذف انضباطی درس مورد تخلف و توبیخ کتبی درج در پرونده  ( برای متخلف سابقه منظور خواهد شد)

- فراهم نمودن شرایط برای استفاده دیگران از پاسخنامه خود و یا کمک به دیگران برای پاسخگویی به سوالات = حذف انضباطی درس مورد تخلف و توبیخ کتبی درج در پرونده ( برای متخلف سابقه منظور خواهد شد)

- نوشتن مطالب درسی برروی دست ، لباس ویا صندلی واستفاده از آن  = نمره 0.25 و توبیخ کتبی درج در پرونده

- خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان ، امحاء ورقه وپاره کردن پاسخنامه = نمره 0.25 ویک نیمسال محروم از تحصیل

- فرستادن دیگری به جای خود در جلسه امتحان = نمره 0.25 و یک تا دو نیمسال محروم از تحصیل

- شرکت به جای دیگری در امتحان = یک تا دو نیمسال محروم از تحصیل

- تهدید، توهین ، فحاشی به مراقب ویا هر یک از عوامل اجرایی( اساتید وکارمندان)= یک تا دو نیمسال محروم از تحصیل که تا تغییر محل تحصیل دانشجو در واحدهای منطقه نیز قابل تشدید است.

- اخلال یا ایجاد وقفه در برنامه ( امتحانات ) یا نظم دانشگاه  = یک نیمسال محروم از تحصیل


کمیته تجدید نظر

تشکیل کمیته تجدید نظر دانشجویی که طی آخرین بخشنامه سازمان مرکزی به دبیر خانه مناطق دانشگاهی محول گردید

دانشجویانی که به رای کمیته انضباطی بدوی اعتراض دارند تا 10 روز پس از ابلاغ رای می توانند درخواست تجدید نظر خود را به دبیر کمیته انضباطی واحد تسلیم نمایند.